Algemene voorwaarden

Gelding.
Bij ontstentenis van andere bedingingen tussen beide partijen, wordt de vervoerovereenkomst beheerst door de bepalingen van het CMR verdrag, gepreciseerd en aangevuld door de
hierna bepaalde voorwaarden.

ALGEMENE VERKOOPS- EN VERVOERSVOORWAARDEN

•  TOEPASSING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de logistieke dienstverlening en zijn overeenkomst, afgesloten tussen E-TRANS NV met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, St. Corneliusstraat 10 hierna genoemd, E-Trans, en de opdrachtgever, evenals op de bijkomende werkzaamheden.

•  UITVOERING VAN EEN OPDRACHT

de leveringstermijnen worden enkel als aanwijzing gegeven. E-Trans doet het maximum om de termijnen te respecteren. Indien dit niet het geval is, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of intrest.

bij gebrek aan nauwkeurige, toereikbare of uitvoerbare orderrichtingen, heeft E-Trans de vrije keuze van de te volgen weg, wijze van vervoer en van het vervoermiddel.

•  AANSPRAKELIJKHEID VAN E-TRANS.

alle verrichtingen in het kader van de logistieke dienstverleningsovereenkomst, worden voor rekening en op risico van de opdrachtgever uitgevoerd.

E-Trans is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door een onvoldoende of onaangepaste verpakking van de goederen of stouwing van de goederen, onvolledige of onleesbare gegevens, wanneer geen overeenkomst is tussen de gegevens op de documenten en het aantal colli.

E-Trans is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen verbonden aan gevallen van overmacht of daden die de uitvoering van de logistieke dienstverlening belemmeren of verhinderen. Worden als dusdanig aanzien: brand, oorlog, oproer, staking, lock-out, lock-in, onderbreking of vermeerdering van verkeer, defect van het vervoermiddel, hindernissen tengevolge van ijs, sneeuw, overstroming, diefstal door derden.

wanneer bovenvermelde gebeurtenissen voorhanden zijn, bestaat er een vermoeden dat eventuele schade hieraan moet toegeschreven worden.

de aansprakelijkheid van E-Trans voor schade of verlies is beperkt tot max. 8,333 STR/kg vermiste of beschadigde zaken.

E-Trans kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het recupereren van paletten bij de geadresseerde.

•  VERPLICHTING EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER.

tijdig alle inlichtingen aan E-trans door te geven en staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

  de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoerdocument en de overige vereiste documenten ter beschikking van E-Trans te stellen.

naast de overeengekomen prijs voor de logistieke dienstverlening, de door E-Trans gemaakte kosten met betrekking tot de bijkomende werkzaamheden, alsmede alle andere kosten, binnen de gestelde betalingstermijn te vergoeden.
”Non-franco” opdrachten worden niet aanvaard.

bij beëindiging van de overeenkomst tot logistieke dienstverlening de zich nog E-Trans bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen, zulks na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden.

de opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de juiste verpakking, etikettering en stouwing van de te verzenden goederen opdat de veiligheid van het transport, de opslag en de aflevering in goede staat gewaarborgd zijn. Deze aansprakelijkheid geldt eveneens voor het juist invullen van de verzendnota's en elk ander transportdocument en het vermelden van het remboursementbedrag op elk etiket.

•  UITGESLOTEN GOEDEREN BIJ LOGISTIEKE DIENSTVERLENING.

de opdrachtgever kan geen vervoer of opslag eisen van:
gevaarlijke, ontvlambare, ontplofbare, radioactieve en bederfbare goederen, vloeistoffen waarvoor het vervoer een tankwagen vereist, vloeistoffen die andere goederen kunnen beschadigen, stoffen die een geur verspreiden, planten en dieren, glas…
juwelen, horloges, effecten, coupons, alle speciën of documenten met een economische waarde, antiquiteiten of verzamelingvoorwerpen met liefhebberswaarde…
alle soorten goederen die schade kunnen berokkenen aan personen, dieren of zaken of waarvan het vervoer illegaal is zonder speciale toelating of waarvan het vervoer speciale maatregelen en uitrusting vereist overeenkomstig nationale of internationale reglementen.
Deze opsomming wordt niet beschouwd als een beperkende lijst.

de opdrachtgever is in alle gevallen jegens E-Trans en derden aansprakelijk voor schade of verlies van goederen, materiaal, voertuigen, gebouwen, enz… ontstaan tijdens of ingevolge het vervoer van deze uitgesloten goederen en ontheft E-Trans van iedere aansprakelijkheid terzake.

•  ONDERAANNEMING

E-Trans heeft de mogelijkheid de volledige of gedeeltelijke prestaties die betrekking hebben op de vervoersovereenkomst te realiseren door middel van zijn eigen diensten of door tussenkomst van agenten of onderaannemers.

•  KLACHTEN.

in geval van beschadiging of van geheel of gedeeltelijk verlies is het noodzakelijk dat de hierna beschreven regels stipt nageleefd worden en dit op straf van verlies van alle rechten.

bij zichtbare beschadiging of verlies dient een gedetailleerd en volledig voorbehoud genoteerd op de verzendnota vooraleer deze voor ontvangst van de goederen wordt afgetekend. Dit voorbehoud dient binnen de 7 werkdagen volgend op de aflevering van de goederen per aangetekende brief aan E-Trans bevestigd te worden met precieze opgaven van wat beschadigd is of ontbreekt. In dit schrijven wordt E-Trans voor de schade of verlies in gebreke gesteld.

onzichtbare beschadiging dient echter onmiddellijk na vaststelling binnen de 7 werkdagen volgend op de aflevering van de goederen per aangetekende brief aan E-Trans gemeld te worden.

de belanghebbenden dienen de schade of het verlies tegensprekelijk t.o.v. E-Trans te laten vaststellen.

er wordt geen rekening gehouden met laattijdige klachten. De schadebundel dient zo spoedig mogelijk worden ingediend. De opdrachtgever mag in geen geval een verlies of beschadiging inroepen om de volledige betalingen of een gedeelte van de verschuldigde betalingen aan E-Trans te staken.

•  VERJARING.

alle rechtsvorderingen in hoofde van de opdrachtgever, ontstaan uit een logistieke dienstverleningsovereenkomst, verjaren door verloop van twaalf maanden. Het indienen van een klacht schorst de verjaring niet.

de verjaring loopt vanaf de dag, volgende op de dag, waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag, volgende op de dag, dat de vordering is ontstaan.

•  NIET-AFLEVERBARE ZENDINGEN.

wanneer de goederen geweigerd worden door de bestemmeling of om welke reden dan ook niet kunnen geleverd worden, zal E-Trans de goederen in bewaring nemen voor rekening en risico van de opdrachtgever en deze zo vlug mogelijk inlichten.

indien 5 weekdagen na het versturen van de informatie over de reden van de onmogelijkheid tot afleveren naar de opdrachtgever, deze laatste geen instructies geeft, wordt de niet-afgeleverde zending op zijn kosten teruggestuurd.

indien de opdrachtgever wel instructies geeft, maar wanneer blijkt dat die binnen 1 maand na ontvangst ervan niet uitvoerbaar zijn, zendt E-Trans een schrijven naar de opdrachtgever om deze laatste te melden dat bij het niet ontvangen van uitvoerbare instructies binnen de 5 werkdagen na het versturen van het betrokken schrijven. E-Trans opdracht zal geven om de niet-opgevorderde zending te laten verkopen. De opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan E-Trans ter compensatie van alle door E-Trans gemaakte kosten.

•  BETALINGSVOORWAARDEN.

alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zullen worde betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn of bij gebreke aan een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum.

elke factuur zonder schriftelijk protest binnen 8 dagen na ontvangst wordt aanzien als definitief aanvaard.

indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn of bij ingebreke van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum betaalt, is hij gehouden bovenop de factuur een intrest te betalen gelijk aan 3% boven de wettelijke intrest met ingang van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der betaling zonder voorafgaande aanmaning.
Iedere gestarte maand zal als een volledige maand beschouwd worden.

in geval van wanbetaling, welke blijkt uit de loutere overschrijding der betalingstermijnen, is de opdrachtgever bovenop de in art 10 lid 3 bepaalde intrest eveneens gehouden tot een conventionele onverminderbare schadevergoeding van 15% op de verschuldigde bedragen met een minimum van 100,00 EURO.

de verschillende schuldvorderingen van E-Trans tegenover zijn schuldenaars vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering, tot beloop waarvan E-Trans al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen.

•  ZEKERHEDEN

E-trans heeft jegens ieder, een retentierecht op goederen,zaken en documenten, die hij in verband met de logistieke dienstverlening onder zich heeft.

alle goederen, documenten en gelden, die E-Trans uit hoofde van de logistieke dienstverleningsovereenkomst onder zich heeft, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen, die zij ten laste van de opdrachtgever heeft.

•  DIVERSE BEPALINGEN

lle overeenkomsten, waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht.

betwistingen voortspruitend uit de vervoersovereenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Turnhout en mag eveneens, i

indien zij dat wenst, een aanvraag plaatsen bij elke andere bevoegde rechtbank ratione loci teneinde het geschil te kennen.

indien een of andere voorziening in deze algemene voorwaarden ongeldig zou zijn, zal dit de geldigheid van alle andere artikels niet in gevaar brengen.

huidige Algemene Voorwaarden worden uitgebreid met de bepalingen van het CMR CONVENTIE-VERDRAG (BS 8/11/62) +
de algemene voorwaarden voor wegvervoer (BS 30/6/99) en de algemene logistieke voorwaarden (KvK Antwerpen 27/11/2003)